Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A LA RESTA DE L'ESTAT

Codi: 16 02 05 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal, per conèixer els viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges duts a terme. Fins al 2015 l'origen de la informació ha estat l'Estadística de moviments turístics dels espanyols (Familitur) de l'Institut d'Estudis Turístics i l'organisme responsable de l'actuació el Departament d'Empresa i Ocupació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA TURÍSTICA

Finalitat: Elaboració de diferents indicadors i enquestes relatius als viatges dels catalans i dels visitants estrangers i espanyols de la resta de l'Estat a Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de viatges realitzats, destinació, mitjà de transport, tipus d'allotjament, despesa, forma d'organitzar el viatge, motiu del viatge

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015 i 1r i 2n trimestre del 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 mesos

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/160205

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Conèixer els viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges duts a terme.

Referència temporal de les dades: trimestral

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.