Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER

Codi: 17 01 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i les exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sector exterior

Nom: ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER: AVANÇ I RESULTATS ESTRUCTURALS

Finalitat: Explotació estadística de les dades administratives provisionals i definitives referents a les dades del comerç de Catalunya amb la resta del món.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: valor i volum de les importacions i exportacions per països, conceptes aranzelaris, CCAE, CUCI, R+D i estimació econòmica dels béns i mitjans de transport

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 mesos

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/170101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona dades mensuals i anuals d'exportacions i importacions expressades en valor i volum de Catalunya amb la resta del món. Aquesta informació es presenta per diverses classificacions (TARIC, CUCI-Rev.4, destinació econòmica dels béns i CCAE-2009) i per àrees i països. Les dades es difonen en valors absoluts i en variacions interanuals (absolutes, en tant per cent mensual i acumulat anual).

Referència temporal de les dades: mesos del 2012 (d'octubre a desembre) i del 2013 (de gener a setembre), any 2012 provisional i definitiu.

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Duanes

Comerç amb l'estranger 2012

Comerç amb l'estranger 2012 (PDF)

Comerç amb l'estranger. Macromagnituds econòmiques i sector exterior. Anuari estadístic de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2013