Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER

Codi: 17 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i les exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sector exterior

Nom: ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER: AVANÇ I RESULTATS ESTRUCTURALS

Finalitat: Explotació estadística de les dades administratives provisionals i definitives referents a les dades del comerç de Catalunya amb la resta del món.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: valor i volum de les importacions i exportacions per països, conceptes aranzelaris, CCAE, CUCI i destinació econòmica dels béns i mitjans de transport

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 23.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/170101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona dades mensuals i anuals d'exportacions i importacions expressades en valor i volum de Catalunya amb la resta del món. Aquesta informació es presenta segons diverses classificacions (TARIC, CUCI-Rev.4, destinació econòmica dels béns i CCAE-2009) i per àrees i països. Les dades es difonen en valors absoluts i en variacions interanuals (absolutes, en tant per cent mensual i acumulat anual).

Referència temporal de les dades: mesos del 2015, any 2015 provisional i any 2014 definitiu

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Duanes

Sector exterior. Indicadors conjunturals

Sector exterior. Indicadors estructurals

Comerç amb l'estranger. Macromagnituds econòmiques i sector exterior. Anuari estadístic de Catalunya

Comerç amb l'estranger (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015