Saltar al contingut principal

ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Codi: 18 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Calcular un índex de la producció industrial (IPI) de Catalunya per branques d'activitat i per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la producció de la indústria catalana.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Finalitat: Càlcul d'un índex de la producció industrial catalana a partir de les dades disponibles mensualment.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció industrial

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 11.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. A més, es calcula l'índex corregit d'efectes de calendari per a grans sectors industrials. La informació es desagrega per grans sectors industrials i per seccions i divisions de la CCAE-2009. L'indicador es difon tant en el valor de l'índex com en les variacions respecte al mateix mes de l'any anterior i l'acumulat respecte a l'any anterior.

Referència temporal de les dades: mesos del 2015 i any 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials (mensual)

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions (mensual)

Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari (mensual)

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials (anual)

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions (anual)

Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efecte calendari. Indicadors de la Unió Europea (anual)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015