Saltar al contingut principal

ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

Codi: 18 02 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Calcular un índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya per branques d'activitat i per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural dels preus de la indústria catalana.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

Finalitat: Càlcul d'un índex de preus industrials de Catalunya a partir de les dades disponibles mensualment.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: preus industrials

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 8.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. La informació es desagrega per grans sectors industrials i per seccions i divisions de la CCAE-2009. L'indicador es difon tant en el valor de l'índex com en les variacions respecte al mes anterior, al mateix mes de l'any anterior i la variació des d'inici d'any.

Referència temporal de les dades: mesos del 2015 i any 2015.

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials (mensual)

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (mensual)

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials (anual)

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (anual)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015