Saltar al contingut principal

INDICADOR CONJUNTURAL DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS

Codi: 18 03 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural del creixement real d'aquest sector.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS

Finalitat: Elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els diferents sectors dels serveis.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: volum d'ingressos

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 6.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/180302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els indicadors de producció del sector serveis (IPROSS) tenen com a objectiu conèixer l'evolució de l'activitat del sector serveis a partir de la variable del valor afegit brut. Per a l'elaboració d'aquest indicador, en primer lloc es pondera el pes dels components en funció del seu valor afegit i s'obté l'índex agregat per valor afegit (IAVASS). En segon lloc, i per obtenir l'IPROSS, s'elimina de l'IAVASS la influència que tenen els preus sobre l'activitat econòmica, per aïllar, així, el seu creixement real (en volum). Es publiquen les activitats incloses en els sectors de Comerç, Transport i emmagatzematge, Hostaleria, Informació i comunicacions, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars, segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009). L'indicador es difon tant en el valor de l'índex com en les variacions respecte del mateix trimestre de l'any anterior i l'acumulat respecte de l'any anterior.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors de producció i d'activitat del sector serveis (IPROSS i IASS) (Internet)

Observacions:

Al llarg del 2011 s'ha calculat el primer i segon trimestre, però a partir d'aquí la informació dels altres dos trimestres no s'ha pogut publicar, atès que la metodologia del deflactor s'està revisant.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.