Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DEL COMERÇ AL DETALL

Codi: 18 03 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaborar uns indicadors que permetin mesurar a curt termini l'evolució conjuntural de l'activitat en el sector del comerç al detall, fent un tractament estadístic de les enquestes d'àmbit estatal en relació amb aquesta temàtica, per tal de conèixer les característiques fonamentals de les empreses dedicades a aquesta activitat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS

Finalitat: Elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els diferents sectors dels serveis.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: índex de vendes general i índex de vendes sense estacions de servei

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: 16.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180303

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Indicador mensual que permet mesurar a curt termini l'evolució conjuntural de l'activitat en el sector del comerç al detall. La informació es presenta tant a preus corrents com a preus constants.

Referència temporal de les dades: mesos del 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Índexs de comerç al detall

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015