Saltar al contingut principal

INDICADORS DE FIRES

Codi: 18 05 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenir dades de diferents indicadors firals a fi i efecte de facilitar als operadors econòmics, a les empreses i als visitants unes previsions perquè puguin elaborar el seu calendari de participació i visita a les fires catalanes.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS DE LA CONJUNTURA DEL COMERÇ URBÀ

Finalitat: Elaboració d'uns indicadors que reflecteixin l'evolució del sector de la distribució comercial als centres comercials a cel obert, així com obtenció d'estadístiques bàsiques de les fires de Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: superfície neta d'exposició contractada, expositors directes i visitants de les fires catalanes; dates de celebració de les activitats firals de l'any següent

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013 (dates de celebració de fires), altres indicadors (última edició de la fira 2011-2012)

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 10.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/180502

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Nombre de fires internacionals, estatals, comarcals i locals; nombre d'expositors directes; superfície contractada i nombre de visitants.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors de fires a la revista Va de Fires

Observacions:

Dades sobre fires de l'any 2013: està encara pendent d'actualització de les dades que publica el web de l'Associació de Fires Espanyoles (AFE) http://www.afe.es/ i fitxes calendari. De moment s'ha pogut actualitzar, pel que fa al nombre de fires internacionals i estatals i fires comarcals i locals (primer semestre), d'acord amb les fitxes per a la confecció del calendari anual de Fires de Catalunya 2014. Quant a les dades sobre el nombre d'expositors, superfície contractada i nombre de visitants de les fires internacionals i estatals corresponents a l'any 2013, estaran disponibles a la pàgina web de l'AFE a partir del maig/juny del 2014: http://www.afe.es/. Amb relació a les dades de l'any 2013 sobre el nombre d'expositors, superfície contractada i nombre de visitants de les fires comarcals i locals, les dades estaran disponibles i completes a partir de la rebuda de la informació de la fitxa del calendari final, aproximadament al setembre-octubre del 2013. Quan les dades estan completes es publiquen al butlletí "Va de Fires", revista adreçada al sector firal de Catalunya, de forma parcial i d'acord amb les decisions del consell editorial de l'esmentada revista.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.