Saltar al contingut principal

CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA

Codi: 18 06 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Execució d'una enquesta dirigida a una mostra d'establiments dels sectors de la indústria, la construcció, l'hoteleria, el comerç i altres serveis de Catalunya. Recull l'opinió que els representants dels establiments amb activitat a Catalunya tenen sobre l'evolució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l'empresa. La informació recollida permet detectar els canvis de tendència en el cicle econòmic de manera àgil i ràpida.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS DEL CLIMA EMPRESARIAL DE LES CAMBRES DE COMERÇ

Finalitat: Fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la construcció, l'hoteleria, el comerç i la resta de serveis pel conjunt de Catalunya i en les demarcacions camerals que corresponguin.

Organismes responsables: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: marxa del negoci, facturació, preus de venda, ocupació, factors que limiten la marxa del negoci

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 61.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La publicació s'estructura en sis apartats corresponents a cadascun dels sectors que s'investiguen (indústria, construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis) i al conjunt de Catalunya. Es difonen els percentatges de resposta i els saldos de les principals variables de situació, evolució i expectatives: marxa del negoci, preus de venda, ocupació, facturació a l'estranger i factors que limiten la marxa del negoci. La informació es desagrega per branca d'activitat (en indústria, comerç i resta de serveis), per dimensió de l'establiment (en tots els sectors) i per zona turística (en hostaleria).

Referència temporal de les dades: trimestres del 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Enquesta de clima empresarial

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015