Saltar al contingut principal

INDICADOR DE CONFIANÇA EMPRESARIAL

Codi: 18 06 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i l'operació de l'INE sobre Indicadors de confiança empresarial. Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per tal de garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l'Estat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS DEL CLIMA EMPRESARIAL DE LES CAMBRES DE COMERÇ

Finalitat: Fer un seguiment de la conjuntura de la indústria, la construcció, l'hoteleria, el comerç i la resta de serveis pel conjunt de Catalunya i en les demarcacions camerals que corresponguin.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: marxa del negoci

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 17.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180603

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els indicadors de confiança empresarial es calculen a partir de la integració de la mostra de l'Enquesta de clima empresarial amb la mostra per a Catalunya de l'Enquesta de confiança empresarial que elabora l'INE. La confiança empresarial es calcula com una mitjana geomètrica, convenientment normalitzada, de les variables marxa del negoci actual i marxa del negoci expectatives. L'índex de confiança empresarial harmonitzat, que és l'indicador que es publica, es construeix a partir de la confiança empresarial.

A més de l'Indicador de confiança empresarial harmonitzat per a Catalunya, es publiquen els resultats per a cada sector d'activitat econòmica (indústria, construcció, comerç, hostaleria i transport, i resta de serveis), per dimensió de l'establiment i per agrupacions de demarcacions camerals.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Índex de confiança empresarial harmonitzat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015