Saltar al contingut principal

INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL

Codi: 18 07 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Desenvolupar un projecte tècnic i estudiar la viabilitat d'establir uns indicadors de demografia empresarial i fer-ne el seguiment.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA

Finalitat: Recopilació i elaboració d'indicadors de la conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: altes pures, reactivacions, baixes, taxa bruta d'entrada, taxa bruta de sortida, taxa neta d'entrada, rotació empresarial, estrats d'assalariats, forma jurídica, sector econòmic.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 8 setmanes

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/180702

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es proporcionen resultats sobre altes, reactivacions i baixes d'empreses, taxes brutes d'entrada i sortida, taxes netes d'entrada i percentatge de rotació empresarial, per dimensió, forma jurídica i per sector d'activitat.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Butlletí de demografia empresarial (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.