Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA

Codi: 18 08 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer la conjuntura elèctrica a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses productores d'energia elèctrica en règim ordinari (incloent les compres i els consums dels diversos tipus de combustibles), de la principal distribuïdora d'energia elèctrica, de les dades de preus de mercat proporcionades per l'operador del mercat elèctric i la CNE i recull de les tarifes elèctriques vigents en cada moment fixades pel Govern central.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA

Finalitat: Obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia, dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció d'energia elèctrica en règim ordinari, consum d'energia elèctrica en barres de central (EBC) de FECSA-ENDESA, facturació de FECSA-ENDESA a mercat regulat a tarifa d'últim recurs i a mercat lliure, per tarifes i per sectors d'activitat econòmica, facturació de FECSA-ENDESA a mercat lliure per comercialitzadores, vendes a xarxa dels autoproductors connectats a la xarxa de FECSA-ENDESA per tecnologies, informació estadística de vendes a xarxa en Règim Especial a Catalunya (CNE), qualitat de subministrament d'energia elèctrica de FECSA-ENDESA, preus del mercat elèctric ("pool") i preus de les tarifes elèctriques vigents en cada moment.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 67.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/180801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a: balanç de producció bruta en règim ordinari; demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC); cobertura de la demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC); vendes a xarxa de les centrals elèctriques de règim especial per tecnologies i formes d'energia; facturació d'energia elèctrica per peatges d'accés; quotes de mercat per les comercialitzadores d'energia elèctrica; facturació d'energia elèctrica per sectors; qualitat de subministrament d'energia elèctrica (indicadors de continuïtat del subministrament).

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Energia elèctrica.

Evolució dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Energia elèctrica.

Full informatiu dels preus de l'energia. Energia elèctrica.

Butlletí de conjuntura energètica a Catalunya. Energia elèctrica.

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Evolució dels principals indicadors de l'energia a Catalunya

Observacions:

L'Institut Català d'Energia publica a la seva web les dades més recents de què disposa. Per aquest motiu la informació referenciada correspon al 2012.

Per poder disposar de la informació corresponent a l'any 2011 cal fer una sol·licitud a l'Institut Català d'Energia.

El butlletí de conjuntura energètica a Catalunya està en procés d'actualització.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.