Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA

Codi: 18 08 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer la conjuntura elèctrica a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses productores d'energia elèctrica mitjançant les tecnologies sense dret a percebre retribució econòmica específica (incloent-hi les compres i els consums dels diversos tipus de combustible), de la principal empresa distribuïdora d'energia elèctrica, del titular de la xarxa de transport d'energia elèctrica, de les dades de preus de mercat proporcionades per l'operador del mercat elèctric i la CNMC, dels peatges d'accés, preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i bo social, vigents en cada moment, fixats pel Govern central.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA

Finalitat: Obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions, empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció d'energia elèctrica mitjançant les tecnologies sense dret a percebre retribució econòmica específica; consum d'energia elèctrica en barres de central (EBC) de la principal empresa distribuïdora de Catalunya; facturació de la principal empresa distribuïdora de Catalunya, per peatges d'accés i per sectors d'activitat econòmica; facturació de la principal empresa distribuïdora de Catalunya per comercialitzadores de mercat lliure (incloent-hi les comercialitzadores de referència); vendes a xarxa dels autoproductors connectats a la xarxa de la principal empresa distribuïdora de Catalunya i a la xarxa de transport; informació estadística de vendes a xarxa de les instal·lacions de tecnologies amb dret a percebre retribució econòmica específica a Catalunya (CNMC); qualitat de subministrament d'energia elèctrica de la principal empresa distribuïdora de Catalunya; preus del mercat elèctric (pool) i dels peatges d'accés; preus voluntaris per al petit consumidor (PVPC) i bo social, vigents en cada moment, fixats pel Govern central

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 67.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Publicació mensual que permet conèixer l'evolució tant de producció com de consum d'energia elèctrica. Les dades que conté corresponen a: balanç de producció bruta en règim ordinari; demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC); cobertura de la demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC); vendes a xarxa de les centrals elèctriques de règim especial per tecnologies i formes d'energia; facturació d'energia elèctrica per peatges d'accés; quotes de mercat per les comercialitzadores d'energia elèctrica; facturació d'energia elèctrica per sectors i qualitat de subministrament d'energia elèctrica (indicadors de continuïtat del subministrament).

Referència temporal de les dades: la publicació s'ha realitzat mensualment de gener a desembre del 2015.

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Energia elèctrica

Evolució dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Energia elèctrica

Sèrie mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Energia elèctrica

Full informatiu dels preus de l'energia. Energia elèctrica

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya (PDF)

Evolució dels principals indicadors de l'energia a Catalunya (PDF)

Sèrie mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya (XLS)

Observacions:

Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut Català d'Energia.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.