Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL

Codi: 18 08 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses transportistes i distribuïdores de gas natural, el recull dels peatges d'accés i de les tarifes d'últim recurs de gas natural, vigents en cada moment, fixats pel Govern central, el preu de descàrrega de GNL a la planta de regasificació de Barcelona i els preus internacionals del gas natural.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA

Finalitat: Obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: demanda global de gas natural, facturació per tarifes i per sectors d'activitat econòmica, preus dels peatges d'accés i tarifes d'últim recurs de gas natural, vigents en cada moment, fixats pel Govern central, el preu de descàrrega de GNL a la planta de regasificació de Barcelona i preus internacionals del gas natural

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 22.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180802

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Publicació mensual que permet conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya. Les dades que conté corresponen a: demanda global de gas natural (incloent-hi el consum de les centrals de producció d'energia elèctrica en règim ordinari); demanda global de gas natural (excloent-ne el consum de les centrals de producció d'energia elèctrica en règim ordinari) i el balanç de la planta de regasificació d'ENAGAS; facturació del gas natural desagregada per grups tarifaris.

Referència temporal de les dades: la publicació s'ha realitzat mensualment de gener a desembre del 2015.

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Gas natural

Evolució dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Gas natural

Sèrie mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya. Gas natural

Full informatiu dels preus de l'energia. Energia elèctrica

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Full mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya (PDF)

Evolució dels principals indicadors de l'energia a Catalunya (PDF)

Sèrie mensual dels principals indicadors de l'energia a Catalunya (XLS)

Observacions:

Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut Català d'Energia.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.