Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE CARBÓ I COC DE PETROLI

Codi: 18 08 04 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Conèixer la conjuntura de la producció de lignit negre i dels consums de lignit negre, altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LA CONJUNTURA ENERGÈTICA

Finalitat: Obtenció d'informació a nivell conjuntural mensual sobre la producció, la transformació, la distribució, les vendes i les facturacions de les principals fonts d'energia.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb finalitats administratives

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: producció de lignit negre i consum de lignit negre, altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 11.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/180804

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'objectiu d'aquesta estadística és conèixer la conjuntura de la producció de lignit negre i els consums de carbó i de coc de petroli dels principals sectors consumidors.

Referència temporal de les dades: de gener a desembre del 2012.

Desagregació territorial: Catalunya

Observacions:

Actualment es disposa d'informació completa de producció de carbó a Catalunya en l'àmbit provincial fins al mes de gener del 2013 i d'informació de consum de carbó i coc de petroli en el sector de la fabricació de ciment artificial fins a desembre del 2012. Cal tenir present que a causa del tancament definitiu de l'única central de producció d'energia elèctrica amb carbó a Catalunya el desembre del 2011, no hi ha consum de carbó per a producció d'energia elèctrica a partir d'aquesta data.

Tota la informació abans esmentada es troba disponible internament a l'Institut Català d'Energia.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.