Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'EXPECTATIVES INDUSTRIALS

Codi: 18 09 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Disposar d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a Catalunya, mitjançant l'anàlisi estadística i econòmica de l'Enquesta de conjuntura industrial que realitza el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DE LES EXPECTATIVES INDUSTRIALS

Finalitat: Obtenció d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a Catalunya.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: cartera de comandes (totals i estrangeres); estocs de productes acabats; producció i tendència dels preus de venda per sectors

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es proporcionen dades sobre la cartera de comandes total i exterior, els estocs de productes acabats, la producció i les previsions sobre els preus de venda. Per a cada una es proporcionen tant dades de nivell actual com de tendència prevista per als propers tres mesos. Les dades es difonen en l'apartat Clima industrial a Catalunya de la pàgina web del Departament d'Empresa i Ocupació, així com en l'apartat Indicadors d'estructura econòmica que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: mesos del 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Clima industrial a Catalunya

Indicador de clima industrial

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.