Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ A LES ADMINISTRACIONS LOCALS

Codi: 20 04 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració d'una enquesta anual directa per Internet a les administracions locals catalanes que permeti conèixer la implantació i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el món local de Catalunya en el marc de l'acord entre la Generalitat i Localret.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Societat de la informació

Nom: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Finalitat: Conèixer la implantació i l'ús de les TIC en el món local de Catalunya, en el marc de l'acord entre la Generalitat i Localret.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació, Localret

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC)

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de les TIC, formació del personal en TIC, pressupost en TIC, accés a Internet dels ens locals, serveis als ciutadans via TIC i telecentres

Organismes difusors: Localret, Departament de Governació i Relacions Institucionals, Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC)

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 12.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/200401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Elaboració d'una enquesta anual per Internet a les administracions locals catalanes que permeti conèixer la implantació i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en el món local de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Enquesta sobre l'adopció de les TIC a l'administració local de Catalunya, 2010 (Internet)

la informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.