Saltar al contingut principal

ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ ESTADÍSTICA

Codi: 22 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019, mitjançant el suport tècnic, la recollida sistemàtica, l'anàlisi i l'estandardització de les propostes d'actuacions estadístiques previstes pels organismes integrats en el sistema estadístic català. També inclou el seguiment de les actuacions programades per a l'any 2015, així com l'informe sobre el nivell d'acompliment de les actuacions estadístiques programades per a l'any 2014. D'altra banda, al llarg de l'any 2015 es preveu completar la tramitació parlamentària i posterior aprovació de la llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: DIRECTRIUS DE COORDINACIÓ I HOMOLOGACIÓ TÈCNICA

Finalitat: Garantir la correcció tècnica de l'estadística oficial catalana d'acord amb la legislació estadística vigent i el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: —

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/220101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Al llarg de l'any 2015, l'Idescat ha mantingut els contactes institucionals necessaris per tal d'elaborar la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016, i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya, així com l'informe preceptiu de seguiment del Programa anual d'actuació estadística de l'any 2014 del qual s'ha donar compte al Parlament.

Des de la pàgina web de l'Idescat es poden consultar amb detall i de forma interactiva les actuacions estadístiques integrades en els programes anuals d'actuació estadística (PAAE) que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, així com el seu seguiment. La consulta pot fer-se pels diferents camps de la fitxa descriptiva de cada actuació inclosa en cada PAAE: organismes responsables, organismes col·laboradors, periodicitat, origen de la informació i desagregació territorial, entre d'altres.

D'altra banda, s'han realitzat els tràmits per elaborar el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, aprovat pel Govern en sessió del dia 21 d'abril del 2015. Malgrat això, la dissolució anticipada del Parlament va fer que el Projecte no prosperés i que s'ajornés el debat parlamentari per a la propera legislatura.

Resultats publicats:

Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016, i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya

Informe sobre l'acompliment de les actuacions estadístiques corresponents al Programa anual d'actuació estadística per al 2014 (PDF)

Consulta interactiva de Pla estadístic de Catalunya i programes anuals d'actuació estadística

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.