Saltar al contingut principal

ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA A LA PRODUCCIÓ I LA DIFUSIÓ ESTADÍSTICA

Codi: 22 01 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Prestació de l'assistència tècnica de l'Idescat que requereixen les diferents entitats que integren el Sistema estadístic de Catalunya per a l'elaboració i difusió d'estadístiques oficials. Les actuacions es concreten en l'assessorament tècnic sobre la metodologia estadística i els procediments associats, així com l'aplicació de les normes tècniques que estableix la legislació vigent en matèria estadística.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: DIRECTRIUS DE COORDINACIÓ I HOMOLOGACIÓ TÈCNICA

Finalitat: Garantir la correcció tècnica de l'estadística oficial catalana d'acord amb la legislació estadística vigent i el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: —

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 18.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/220102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Idescat ha donat suport metodològic i logístic a les actuacions estadístiques oficials integrades en el Programa anual d'actuació estadística del 2015 (PAAE 2015), en les quals participa normalment en qualitat d'organisme col·laborador.

Al marge del suport tècnic a les actuacions estadístiques incloses en el PAAE 2015, l'Idescat ha proporcionat assessorament en aspectes tècnics i jurídics sobre les actuacions estadístiques oficials que desenvolupen els departaments següents: Departament de Benestar Social i Família, Departament de Cultura, Departament d'Empresa i Ocupació, Departament d'Interior, Departament de la Presidència i Departament de Salut, així com a l'Ajuntament de Barcelona i a l'Autoritat del Transport Metropolità. Així mateix, durant l'any 2015 es van atendre 100 demandes relatives a classificacions, i codis territorials i administratius als efectes estadístics.

Resultats publicats:

Memòria de l'Institut d'Estadística de Catalunya 2015

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.