Saltar al contingut principal

REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS

Codi: 22 03 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Gestió del Registre de fitxers estadístics, d'acord amb l'establert pel Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic, a l'efecte d'informar sobre la disponibilitat, la creació i la cessió de fitxers amb finalitats estadístiques per part d'organismes integrats en el Sistema estadístic de Catalunya. L'actuació també inclou l'actualització anual de les seves dades, la implementació de mecanismes per vetllar pel compliment del secret estadístic i l'adequació a la normativa subsidiària sobre la protecció de dades personals.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

Finalitat: Perfeccionament dels mètodes i els productes de les noves modalitats de control de la revelació estadística per a garantir l'accés segur a les dades confidencials, així com el control permanent dels fitxers estadístics que gestionen les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Catalana de Protecció de Dades

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 65.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/220301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Al llarg de l'any 2012 s'ha completat el desenvolupament del programari d'inscripció de fitxers i de gestió d'inscripcions. S'han fet públics els formularis d'inscripció al DOGC i s'ha procedit a la inscripció de 44 fitxers (34 de l'Idescat, 5 del Departament d'Empresa i Ocupació, 1 del Departament d'Interior i 4 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural), a partir dels quals s'han enllestit les pàgines del lloc web de l'Idescat per donar publicitat als fitxers inscrits en el Registre i s'han tramès els informes preceptius anuals a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i al Parlament de Catalunya.

Resultats publicats:

Resolució ECO/1135/2012, de 4 de juny, d'aprovació de formularis d'inscripció o baixa de fitxers estadístics i de cessions de fitxers estadístics al Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic

Butlletí oficial del Parlament de Catalunya. Documentació tramesa al Parlament en compliment de lleis i altres normes. Informe sobre el Registre de fitxers estadístics

Observacions:

L'adreça http://www.idescat.cat/cat/idescat/sistemaestadistic/rfe facilita una descripció sintètica dels fitxers inscrits en el Registre que comprèn la finalitat principal del fitxer, la població a la qual fan referència les microdades, els registres individuals que conté el fitxer, l'abast de les observacions i el canal emprat en la recollida de les microdades.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.