Saltar al contingut principal

FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL EN ESTADÍSTICA

Codi: 22 04 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Organització de cursos, seminaris i sessions tècniques a càrrec de l'Idescat o amb la col·laboració d'universitats i altres organismes especialitzats sobre la normativa, els mètodes estadístics i programari orientat a la producció i difusió estadística per tal de facilitar el reciclatge i el perfeccionament professional del personal estadístic o bé la divulgació de fonts per als usuaris d'informació estadística.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: FORMACIÓ EN MÈTODES I PROCEDIMENTS ESTADÍSTICS

Finalitat: Programació i execució d'accions formatives o divulgatives adreçades al personal tècnic especialitzat al servei de l'estadística oficial i als usuaris d'informació estadística.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: universitats catalanes, organismes especialitzats, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 42.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/220401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Institut d'Estadística de Catalunya ha continuat desplegant o promovent diferents activitats durant l'any 2012 envers el perfeccionament professional del personal estadístic i els usuaris d'informació estadística, amb un volum de 3.698 assistents-hora, distribuït en un 35,9% corresponent a personal de l'Idescat i un 64,1% a personal extern.

Des del punt de vista operatiu, el programa ha inclòs múltiples modalitats per tal d'atendre diferents àmbits temàtics i tipus de destinataris, de manera que l'oferta d'activitats ha comprès l'organització pròpia de seminaris o en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la celebració de sessions tècniques per socialitzar projectes o bones pràctiques en l'àmbit estadístic, així com la concertació de visites col·lectives d'alumnes d'ensenyaments universitaris i de secundària a la seu de l'Idescat per donar-los a conèixer les activitats, els productes i els serveis del mateix Institut.

Resultats publicats:

Memòria de l'Institut d'Estadística de Catalunya 2012 (Internet)

Observacions:

El conjunt de les accions formatives 2012 es pot consultar a:

http://www.idescat.cat/formacio/?dt=2012&x=8&y=8

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.