Saltar al contingut principal

MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

Codi: 22 05 03 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Perfeccionament d'un sistema automatitzat de procediments estadístics i computacionals orientats a la preservació del secret estadístic en la difusió de microdades (registres individuals) i macrodades (dades tabulades), així com actualitzar el conjunt de criteris tècnics i operatius que els sigui d'aplicació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

Finalitat: Perfeccionament dels mètodes i els productes de les noves modalitats de control de la revelació estadística per a garantir l'accés segur a les dades confidencials, així com el control permanent dels fitxers estadístics que gestionen les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: universitats catalanes, organismes especialitzats

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 35.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/220503

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Al llarg de l'any 2012 l'Idescat ha avançat en el perfeccionament del seus procediments estadístics per tal de generar fitxers segurs de microdades confidencials per a investigadors i centres de recerca en el marc establert pel Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic. En aquest sentit, s'han atès 13 sol·licituds d'investigadors/instituts d'investigació, relatives al Cens de població i habitatge 2001, l'Enquesta de consum i pràctiques culturals 2006, l'Enquesta demogràfica 2007, l'Enquesta de qualitat de vida en el treball 2006-2011, l'Enquesta d'usos lingüístics 2008, l'Estadística de variacions residencials 2001-2011, l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011 i l'Enquesta de l'ús del temps 2010-2011. D'altra banda, s'ha aprofundit en els procediments amb vista a implementar, de forma automatitzada, regles d'identificació de cel·les no segures en macrodades o dades tabulades.

Resultats publicats:

Memòria de l'Institut d'Estadística de Catalunya 2012 (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.