Saltar al contingut principal

MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

Codi: 22 05 03 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Perfeccionament continu d'un sistema automatitzat de procediments estadístics i computacionals orientats a la preservació del secret estadístic en el tractament de les microdades (registres individuals) i les macrodades (dades tabulades), així com l'actualització dels criteris tècnics i operatius que els sigui d'aplicació. L'actuació inclou la implementació efectiva d'un centre d'accés segur a les dependències de l'Idescat per tal que els investigadors autoritzats puguin accedir, amb garanties de confidencialitat, a dades estadístiques sotmeses al secret estadístic.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

Finalitat: Perfeccionament dels mètodes i els productes de les noves modalitats de control de la revelació estadística per a garantir l'accés segur a les dades confidencials, així com el control permanent dels fitxers estadístics que gestionen les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/220503

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Al llarg de l'any 2015, l'Idescat ha avançat en el perfeccionament dels procediments estadístics per tal de generar fitxers segurs de microdades confidencials per a investigadors i centres de recerca en el marc establert pel Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic. En aquest sentit, s'han atès quatre sol·licituds i dues ampliacions de peticions d'investigadors/instituts d'investigació relatives a: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006 i 2011, Enquesta d'usos lingüístics de la població 2008 i 2013, Enquesta d'ús del temps 2010-2011 i el fitxer de Nul·litats, separacions i divorcis 1983-2013. Respecte a la publicació de fitxers segurs de microdades al web, l'Idescat ha començat a explorar les tècniques d'emmascarament dels factors d'elevació remostrejats amb l'objectiu de maximitzar la utilitat d'aquest tipus de producte.

Observacions:

La insuficiència de recursos humans i materials dedicats a aquest projecte ha retardat la implementació efectiva d'un centre d'accés segur a les dependències de l'Idescat per tal que els investigadors autoritzats puguin accedir a dades estadístiques sotmeses al secret estadístic amb garanties de confidencialitat.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.