Saltar al contingut principal

PERFECCIONAMENT DE MÈTODES D'ENLLAÇ I DE FUSIÓ DE DADES

Codi: 22 05 04 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Perfeccionament de les tècniques d'integració de dades d'enquestes i/o administratives en l'àmbit de l'estadística oficial catalana, d'acord amb els programes de cooperació amb la comunitat científica i amb l'objectiu de minimitzar la càrrega que suporten les unitats informants. Com a principals línies de treball al llarg de l'any 2015, es preveu aprofundir en mètodes de fusió de dades i en procediments d'acarament o enllaç de registres en la constitució del sistema de registres estadístics de l'Idescat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN L'ESTADÍSTICA OFICIAL

Finalitat: Impuls dels avenços metodològics, procedimentals i instrumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió de resultats estadístics.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: centres de recerca, universitats catalanes, organismes especialitzats

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 12.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/220504

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'any 2015, s'han avaluat els resultats del treball de fusió de dades de l'Enquesta de condicions de vida 2012 i de l'Enquesta de població activa del segon trimestre del 2012 que es va a dur a terme el 2014 en el marc d'un conveni de cooperació educativa amb la UPC. S'ha arribat a la conclusió principal que aquestes tècniques requereixen, per obtenir resultats en un termini de temps acceptable, que les fonts de dades involucrades s'hagin dissenyat maximitzant o prioritzant l'harmonització de conceptes i variables.

Resultats publicats:

La informació dels resultats de l'actuació es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Fusión de datos entre EPA y ECV para la estimación de indicadores estadísticos regionales

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.