Saltar al contingut principal

REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA

Codi: 23 01 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Manteniment, explotació i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya. Els òrgans de la Generalitat poden utilitzar aquest registre exclusivament per a afers en els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants. Aquestes dades poden ser utilitzades, també, per extreure'n mostres per a actuacions estadístiques oficials. S'exploten també els noms i cognoms de la població per tal d'elaborar un rànquing de freqüències segons el sexe i l'àmbit territorial, així com la informació temporal i històrica dels noms i per nacionalitats de la població. També actualització de la relació d'habitatges principals a partir de l'adreça postal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Directoris, registres i inventaris

Nom: REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA

Finalitat: Manteniment, explotació i custòdia d'un registre administratiu on hi ha les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: sexe, edat, lloc de residència, lloc de naixement i nacionalitat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: suport informàtic sota demanda autoritzada

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r, 2n, 3r i 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 13.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/230101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

A l'Institut d'Estadística de Catalunya li correspon posar en marxa, mantenir, explotar i custodiar el Registre de població de Catalunya, en els termes que estableix la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Les dades individuals i derivades del Registre de població de Catalunya no es publiquen. Les peticions que es puguin fer en relació amb l'esmentat registre s'han de fer d'acord amb les finalitats previstes per la Llei d'estadística de Catalunya i mitjançant una sol·licitud a l'Idescat.

Referència temporal de les dades: trimestral: 1 gener/abril/juliol/octubre del 2013

Desagregació territorial: registre individualitzat per persona

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021