Saltar al contingut principal

REGISTRE ESTADÍSTIC DE LA POBLACIÓ

Codi: 23 01 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Manteniment i explotació d'un registre estadístic de les persones que resideixen a Catalunya. Incorporació de les altes i les baixes per naixement, defunció o migració. Actualització del lloc de residència i la nacionalitat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Directoris, registres i inventaris

Nom: REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA

Finalitat: Manteniment, explotació i custòdia d'un registre administratiu on hi ha les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: sexe, data de naixement, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat i identificació del pare i la mare dins del Registre Estadístic de la Població

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 54.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/230102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades individuals i derivades del Registre estadístic de població de Catalunya no es publiquen. Les peticions que es puguin fer en relació amb l'esmentat registre s'han de fer d'acord amb les finalitats previstes per la Llei d'estadística de Catalunya i mitjançant una sol·licitud a l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2011-2015

Desagregació territorial: registre individualitzat per persona

Observacions:

S'han carregat les variacions padronals del segon semestre del 2014, del primer semestre del 2015 i dels anys 2011, 2012 i 2013.

S'han establert els requeriments de negoci, els requeriments funcionals i els requeriments de seguretat necessaris per implementar el Registre estadístic de població (REP) dins de la Plataforma Cerdà. S'han especificat els requisits que guiaran l'elaboració i implantació de les dades i processos necessaris per mantenir el REP.

S'han establert els criteris d'enllaç de les variacions padronals amb la base del REP: criteris de normalització i estandardització de la informació, criteris per a l'enllaç determinista principal i criteris per a l'enllaç determinista secundari.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.