Saltar al contingut principal

DIRECTORI D'HABITATGES PRINCIPALS

Codi: 23 02 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Actualització de la relació d'habitatges familiars principals i la seva distribució territorial, segons l'adreça postal, a partir de l'explotació del registre de població de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Directoris, registres i inventaris

Nom: DIRECTORI D'HABITATGES

Finalitat: Relació del nombre i la distribució territorial dels habitatges de Catalunya segons l'adreça postal.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: adreça postal

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: suport informàtic

Nivell de desagregació territorial: inframunicipal

Referència temporal dels resultats: 1 de gener del 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/230201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

A partir del Registre de població de Catalunya s'ha elaborat, mitjançant el tractament de l'adreça postal i altres característiques demogràfiques de les persones, un directori d'habitatges principals de Catalunya a 1 de gener del 2012.

Referència temporal de les dades: gener del 2012

Desagregació territorial: registre individualitzat per habitatge principal

Observacions:

Les dades individuals i derivades del Registre de població de Catalunya no es publiquen. Les peticions que es puguin fer en relació amb l'esmentat registre s'han de fer d'acord amb les finalitats previstes per la Llei d'estadística de Catalunya, i mitjançant una sol·licitud a l'Idescat. La informació de les aproximacions postals del Registre de població a 1 de gener del 2012, han estat georeferenciades.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.