Saltar al contingut principal

SISTEMA D'INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

Codi: 26 02 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Aquesta actuació comprèn dos treballs diferents. El primer correspon al seguiment individualitzat de diferents indicadors elaborats per l'Institut d'Estadística de Catalunya o per altres organismes, per tal de conèixer l'evolució conjuntural de l'economia catalana. Cada indicador inclou una comparativa amb Espanya. El segon correspon a la redacció d'informes sobre els indicadors econòmics de producció pròpia de l'Idescat i la seva comparativa amb Espanya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadístiques de síntesi

Nom: SISTEMA D'INDICADORS ECONÒMICS

Finalitat: Manteniment d'un sistema d'indicadors de la conjuntura i l'estructura econòmica de Catalunya que permeti conèixer-ne l'evolució i el grau de competitivitat i internacionalització.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: comptabilitat trimestral, indústria, construcció, serveis, consum, inversió, mercat de treball, preus i salaris, sector exterior, empreses.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Anys diversos

Disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Cost directe estimat: 64.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/260201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recull els principals indicadors econòmics de Catalunya de caràcter conjuntural; s'hi han inclòs els més representatius elaborats tant per l'Idescat com per altres organismes oficials. Alguns d'aquests indicadors, com ara el PIB, l'IPRI i d'altres, són objecte també d'un informe específic, del qual es presenta el darrer disponible, on es fa una anàlisi més aprofundida de l'indicador. La informació s'estructura en els apartats següents: comptabilitat, indústria, construcció, serveis, consum, inversió, mercat de treball, preus i salaris, moviment turístic, sector exterior i empreses. Les dades s'actualitzen periòdicament segons el calendari de la seva producció.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors de conjuntura econòmica (Internet)

Informes de conjuntura econòmica (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.