Saltar al contingut principal

INDICADORS TRIBUTARIS MUNICIPALS

Codi: 27 03 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Aprofitament estadístic de dades tributàries per conèixer la realitat municipal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estadística territorial

Nom: FITXES MUNICIPALS I COMARCALS

Finalitat: Difusió automatitzada per Internet dels indicadors més rellevants de la realitat demogràfica, social i econòmica dels municipis i les comarques de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement, Agència Estatal d'Administració Tributària

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF): base imposable i quota per declarant. Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF): patrimoni total per declarant i percentatge d'actius reals i financers respecte als totals de patrimoni declarat. Impost sobre béns immobles (IBI): quota íntegra i deute tributari. Cadastre: valor cadastral del sòl urbà i valor cadastral del sòl rústic.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits del Pla territorial

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 8.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/270302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF): base imposable i quota per declarant.

Impost sobre béns immobles (IBI): quota íntegra i deute tributari.

Cadastre: valor cadastral sòl urbà i valor cadastral sòl rústic.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: municipis, comarques i àmbits del Pla territorial

Resultats publicats:

Impost de béns immobles urbans. Impost sobre el patrimoni de les persones físiques

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.