Saltar al contingut principal

Origen de la informació

Seleccioneu un valor d'origen de la informació per mostrar les actuacions en el Programa anual d'actuació estadística 2024 amb aquesta característica.

Definicions

Origen de la informació: tipus de procedència de les dades.

  • Aprofitament de dades administratives: utilització de dades recollides amb finalitats administratives susceptibles de ser tractades estadísticament.
  • Aprofitament de dades estadístiques: utilització de dades recollides amb finalitats estadístiques per organismes diferents dels que tenen la responsabilitat de dur a terme l'actuació estadística.
  • Aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades: utilització de dades obtingudes per mitjà d'instruments tècnics específics, per constatació visual o dades disponibles digitalment, que són susceptibles de ser tractades estadísticament.
  • Recollida directa de dades mitjançant una operació de camp: utilització de dades obtingudes en una operació de recollida específica per part de l'organisme responsable amb una finalitat exclusivament estadística.
  • Recopilació estadística: sistematització d'informació de diversos orígens.
  • Síntesi i conciliació de fonts: dades individuals que són sintetitzades o objecte d'acarament, fusió o integració de múltiples fonts i que requereixen tractaments o modelitzacions complexes.