Saltar al contingut principal

Estimacions de població

Codi: 01 01 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Obtenció de la distribució semestral de la població desagregada per sexe i edat, a partir de les dades del darrer cens de població i dels fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions). S'ofereixen dades desagregades per comarques, àmbits del pla territorial, províncies i municipis majors de 50.000 habitants. Les estimacions de població es calculen aplicant el mètode dels components i s'utilitzen per al càlcul dels diferents indicadors demogràfics, socials o econòmics en els quals els efectius de població actuen com a denominadors.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis de 50.000 habitants o més

Període de referència: 2020,2021 (dades referides a 1 de juliol i 1 de gener)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2021 (el 2n trimestre del 2021 es difonen resultats provisionals avançats)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010103

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Es publiquen les estimacions de població desagregades per sexe, edat i territori.

Referència temporal de les dades: 2020,2021 (dades referides a 1 de juliol i 1 de gener)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis de 50.000 habitants o més

Resultats publicats:

Estimacions de població. Taules de població i de moviment demogràfic (EP)

Xifres de població. Indicadors anuals

Xifres de població. Indicadors de la Unió Europea

Xifres de població. Anuari estadístic de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021