Saltar al contingut principal

Estimacions de població

Codi: 01 01 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Obtenció de la distribució semestral de la població desagregada per sexe i edat, a partir de les dades del darrer cens de població i dels fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions). S'ofereixen dades desagregades per comarques, àmbits del pla territorial, províncies i municipis majors de 50.000 habitants. Les estimacions de població es calculen aplicant el mètode dels components i s'utilitzen per al càlcul dels diferents indicadors demogràfics, socials o econòmics en els quals els efectius de població actuen com a denominadors.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis de 50.000 habitants i més

Període de referència: 2020,2021 (dades referides a 1 de juliol i 1 de gener)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2021 (el 2n trimestre del 2021 es difonen resultats provisionals avançats)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010103

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021