Saltar al contingut principal

Sèries històriques de la població catalana

Codi: 01 01 05PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció de sèries estadístiques demogràfiques relatives a l'activitat econòmica, a partir de la recopilació de les dades dels censos i padrons de població, amb especial atenció a la informació metodològica i a l'àmbit territorial.

Fases del procés estadístic: disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, activitat econòmica, ocupació, professió

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 1960,1970 (Cens de 1960 i Cens de 1970)

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: encara no determinat

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010105

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible:

En el decurs de l'any 2021 s'ha dut a terme la preparació i validació de la tabulació d'activitat dels censos de 1960 i 1970.

Referència temporal de les dades: 1960,1970 (cens de 1960 i cens de 1970)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, províncies

Resultats publicats:

Sèries històriques demogràfiques (SHD)

Motius de la falta de compliment:

En el decurs de l'any 2021 no s'han pogut completar tots els treballs previstos.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.