Saltar al contingut principal

Estadística dels estudis de la població

Codi: 01 02 02PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 02. Censos de població i habitatges

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Educació, Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: L'Estadística dels estudis de la població té com a objectiu proporcionar informació anual dels estudis en curs de la població resident a Catalunya i del nivell d'instrucció, d'acord amb els estudis realitzats. La informació s'obté a partir del Registre estadístic de població i dels registres estadístics d'alumnes i titulacions.

Fases del procés estadístic: disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: alumnes, centres educatius, estudiants, centres docents

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de naixement, nacionalitat, lloc de residència, nivell d'estudis, titulació, sector d'estudi, estudis en curs

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2012-2016

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/010202

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020