Saltar al contingut principal

Estadística de nul·litats, separacions i divorcis

Codi: 01 03 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 03. Llars i famílies

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu estadístic de divorcis, separacions i nul·litats procedents de les butlletes de sentències d'aquests actes dictats pels òrgans judicials.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: divorcis, separacions i nul·litats, persones

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, estat civil, demandant, any de celebració, durada del matrimoni

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010303

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Els resultats proporcionen el nombre i les característiques bàsiques de les separacions, divorcis i nul·litats matrimonials de residents a Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2020

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, províncies

Resultats publicats:

Estadística de nul·litats, separacions i divorcis (EDSN)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.