Saltar al contingut principal

Estadística de la població estrangera de la ciutat de Barcelona

Codi: 01 06 02PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 06. Població estrangera

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques de la població estrangera per nacionalitats resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona, i recopilació d'altres dades estadístiques significatives.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques, població estrangera

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de naixement, estudis, nacionalitat, anys d'alta al Padró municipal

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010602

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.