Saltar al contingut principal

Estadística de la població estrangera i de la població nascuda a l'estranger de la ciutat de Barcelona

Codi: 01 06 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 06. Població estrangera

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques de la població amb nacionalitat estrangera i de la població nascuda a l'estranger resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona, i recopilació d'altres dades estadístiques significatives.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques, població estrangera

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, lloc de naixement, estudis, nacionalitat, anys d'alta al Padró municipal

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona, àrees estadístiques bàsiques (AEB)

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010602

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Taules estadístiques de la població amb nacionalitat estrangera i de la nascuda a l'estranger resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona, i recopilació d'altres dades: població estrangera i nascuda a l'estranger per edat, sexe, estudis, nacionalitat, anys d'alta al padró, mercat de treball, moviment demogràfic.

Referència temporal de les dades: 2021

Desagregació territorial de les dades publicades: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona, àrees estadístiques bàsiques (AEB)

Resultats publicats:

La població estrangera a Barcelona. Gener 2021

Població segons Padró d'habitants. Nacionalitat. 2021

Població segons Padró d'habitants. Lloc de naixement. 2021

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.