Saltar al contingut principal

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments no universitaris

Codi: 01 07 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Educació

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu de matriculació del Departament d'Educació. Aquest arxiu conté el municipi de residència de l'alumne i el municipi del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe, l'edat i el nivell d'estudis que cursa.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: alumnes

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, lloc de residència, lloc d'estudi, nivell d'estudis en curs

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2020-2021 (curs acadèmic)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010701

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Les dades de la mobilitat dels estudiants no universitaris provenen del registre de la matrícula del Departament d'Educació i inclouen la informació de la població a partir de 3 anys matriculada en cursos d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius. S'ofereixen dades classificades per lloc de residència, lloc d'estudi, sexe, tram d'edat i nivell d'estudis. La base de dades origen-destinació ofereix informació dels desplaçaments intramunicipals i intermunicipals, classificats pel municipi de residència, el municipi d'estudi, el sexe, l'edat i el nivell d'estudis. S'hi inclou el total de desplaçaments amb origen o destinació al municipi i el saldo resultant.

Referència temporal de les dades: 2020-2021 (curs acadèmic)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Resultats publicats:

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris (EMOESC)

Ampliació de resultats intermunicipals i intercomarcals

Alumnes no universitaris que estudien al mateix municipi on resideixen. Indicadors anuals

Ensenyaments no universitaris. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Comarques i Aran. Anuari estadístic de Catalunya

Ensenyaments no universitaris. Alumnes residents. Per lloc d'estudi i tipus d'ensenyament. Comarques i Aran, àmbits i províncies. Anuari estadístic de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.