Saltar al contingut principal

Enquesta de la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona

Codi: 01 07 06PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat, Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 3.000 €

Ressenya: En el transcurs de l'any 2021 es durà a terme l'anàlisi i els treballs de síntesi de les dades recollides en el treball de camp de l'Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) al Camp de Tarragona per tal d'analitzar la mobilitat quotidiana dels residents d'aquest àmbit territorial. L'objectiu de l'esmentada enquesta és recollir informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior a l'entrevista. L'univers de l'enquesta és la població de 4 anys i més resident a l'àmbit territorial del Sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona (comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès). Aquesta enquesta disposarà de dues mostres separades. La primera serà una mostra recollida amb anterioritat al confinament causat per la pandèmia de la COVID-19 (fins al 13 de març), mentre que el treball de camp de la segona farà referència a la tardor del 2020.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, característiques bàsiques de la mobilitat, origen i destinació dels desplaçaments, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d'ús, satisfacció i percepció de seguretat dels modes de transport

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis, altres àmbits

Període de referència: 2020

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010706

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.