Saltar al contingut principal

Enquesta de la mobilitat quotidiana a les Comarques Gironines

Codi: 01 07 10PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat, Consorci de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 309.660 €

Ressenya: En el transcurs de l'any 2021 es contractarà el servei de realització de l'enquesta, es portarà a terme el treball de camp i es faran les tasques de seguiment i control. Finalment, també durant l'any 2021, es preveu tractar els resultats obtinguts i posar-los a disposició de les entitats responsables per a la seva difusió. L'objectiu operatiu de l'enquesta és recollir informació relativa a tots els desplaçaments que les persones entrevistades hagin realitzat el dia anterior a l'entrevista. Per recollir informació sobre dissabtes o festius, en les entrevistes realitzades en dilluns, es preguntarà també sobre la mobilitat del divendres, dissabte i diumenge anteriors. L'actuació estadística s'adaptarà a l'entorn sòcio-econòmic i de mobilitat. L'univers de l'enquesta és la població de 4 anys i més, resident a l'àmbit territorial de les Comarques Gironines.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, característiques bàsiques de la mobilitat, origen i destinació dels desplaçaments, motius dels desplaçaments, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d'ús, satisfacció i percepció de seguretat dels modes de transport

Desagregació territorial dels resultats: municipis, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran

Període de referència: 2021

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010710

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.