Saltar al contingut principal

Comptes econòmics anuals de Catalunya

Codi: 02 01 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Departament de Salut

Cost directe estimat: 85.000 €

Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema Europeu de Comptes (SEC) a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, a fi de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana des de la perspectiva de l'oferta, de la demanda i de les rendes. Es calculen les estimacions oficials a partir dels resultats de la Revisió estadística 2019 i es dinamitzen mitjançant enquestes, registres administratius i altra informació estadística disponible.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: producte interior brut, valor de la producció, consum intermedi i valor afegit brut per branques d'activitat, consum de les llars, consum de les administracions públiques, formació bruta capital, exportacions i importacions de béns i serveis amb l'estranger, demanda interior, saldo exterior i saldo amb l'estranger, remuneració d'assalariats i excedent d'explotació per branques d'activitat, llocs de treball totals i assalariats per branques d'activitat, llocs de treball equivalents a temps complet total i assalariats per branques d'activitat, persones ocupades i assalariades, i hores treballades totals i assalariades

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020101

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021