Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Estimacions territorials

Codi: 02 01 04PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial en el marc del Sistema Europeu de Comptes (SEC) per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles de caràcter territorial.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració local, Administració pública, altres organismes o institucions, centre d'ensenyament superior, centre educatiu, compte de cotització, empresa, empresa pública, entitat cultural, entitat de serveis socials, establiment, explotació agrària

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: producte interior brut i valor afegit brut per branques d'activitat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis, capitals de comarca, municipi de Barcelona, municipis de 50.000 habitants i més

Període de referència: 2018 (amb un avanç de dades de l'any 2019 per als municipis de més de 50.000 habitants)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020104

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020