Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral de Catalunya

Codi: 02 01 06PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 95.000 €

Ressenya: Estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema Europeu de Comptes (SEC), a partir del tractament estadístic, síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles. Es tracta d'una estadística conjuntural que requereix una atenció permanent en la millora de les fonts i dels procediments d'estimació.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, compte de cotització, empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: producte interior brut i valor afegit brut per branques d'activitat, consum de les llars, consum de les administracions públiques, formació bruta de capital, exportacions i importacions de béns i serveis amb l'estranger, demanda interior, saldo exterior i saldo amb l'estranger

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019,2020 (4t trimestre del 2019 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2020)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020106

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Es publica el PIB de Catalunya des de l'òptica de l'oferta i de la demanda, a preus corrents i índexs en volum, tant les dades brutes com les dades corregides d'estacionalitat.

Referència temporal de les dades: 2019,2020 (4t trimestre del 2019 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2020)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Comptabilitat trimestral (PIBT)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020