Saltar al contingut principal

Avanç del PIB trimestral

Codi: 02 01 07PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Obtenció d'una primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la variació del PIB global i sectorial de l'economia catalana.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, compte de cotització, empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: taxa de variació del PIB total, de l'agricultura, de la indústria, de la construcció i dels serveis

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019-2020 (4t trimestre del 2019 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2020)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020107

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Avanç del PIB trimestral (en volum) i principals branques d'activitat.

Referència temporal de les dades: 2019,2020 (4t trimestre del 2019 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2020)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Avanç del PIB trimestral (PIBAVN)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020