Saltar al contingut principal

Compte satèl·lit del turisme

Codi: 02 01 08PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Elaborar una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística adaptada als conceptes, definicions i classificacions que figuren en el manual metodològic del Compte satèl·lit del turisme (CST) elaborat per l'Organització Mundial del Turisme (OMT). Els resultats s'obtenen mitjançant l'elaboració de síntesis i anàlisis a partir de diverses fonts estadístiques.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa, establiment, llar, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, variables relacionades amb la generació i distribució del valor afegit turístic, l'ocupació i la despesa turística, i les que figuren a les taules incloses en el manual CST de l'OMT, més aquelles que poden ser considerades oportunes per completar l'anàlisi del turisme a Catalunya

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020108

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020