Saltar al contingut principal

Compte satèl·lit del turisme

Codi: 02 01 08PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Elaborar una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística adaptada als conceptes, definicions i classificacions que figuren en el manual metodològic del Compte satèl·lit del turisme (CST) elaborat per l'Organització Mundial del Turisme (OMT), que incorpori la revisió estadística 2019 de la comptabilitat econòmica en coherència amb les directrius metodològiques d'Eurostat.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa, establiment, llar, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, variables relacionades amb la generació i distribució del valor afegit turístic, l'ocupació i la despesa turística, i les que figuren a les taules incloses en el manual CST de l'OMT, més aquelles que poden ser considerades oportunes per completar l'anàlisi del turisme a Catalunya

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020108

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021