Saltar al contingut principal

Estadística de filials d'empreses estrangeres a Catalunya

Codi: 02 02 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 02. Empreses. Estructura

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses dels sectors de la indústria, el comerç i els serveis, amb l'objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants de les filials d'empreses estrangeres localitzades a Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses, establiments

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: volum de negoci, ocupació, valor de la producció, valor afegit brut, despeses de personal, compres, vendes, serveis exteriors, inversió bruta, ingressos i despeses d'explotació, empreses exportadores

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020203

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021