Saltar al contingut principal

Indicadors conjunturals d'activitat del sector serveis

Codi: 02 03 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 11.000 €

Ressenya: Elaborar un indicador del sector de serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural de l'activitat de les empreses dels serveis de mercat no financers a Catalunya, a través de la variable del volum de negoci.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: dades agregades

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: índex de volum de negoci (comercial i no comercial), índex de producció

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020,2021 (mesos de novembre del 2020 a octubre del 2021)

Periodicitat: mensual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020303

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021