Saltar al contingut principal

Estadística del comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic

Codi: 02 05 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 05. Sector exterior

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Explotació estadística, segons la nomenclatura de contingut tecnològic d'Eurostat, dels arxius DUA i INTRASTAT per conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: operacions de comerç exterior

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: valor de les importacions i exportacions segons contingut tecnològic (R+D) per grups de productes i àrees geogràfiques.

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019-2020 (4t trimestre del 2019 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2020)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020502

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.