Saltar al contingut principal

Estadística sobre innovació a les empreses

Codi: 02 07 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 07. R+D+I

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 21.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta sobre innovació a les empreses d'àmbit estatal desagregada per sector d'activitat i dimensió de l'empresa, amb l'objectiu d'obtenir informació directa sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, a partir de l'elaboració d'indicadors que permeten conèixer diferents aspectes d'aquest procés com ara l'impacte econòmic, les diferents activitats innovadores o els costos d'innovar, entre d'altres. S'analitzarà la possibilitat d'obtenir resultats desagregats per branques d'activitat.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses amb 10 ocupats o més

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: empreses innovadores per tipus d'innovació tecnològica (de producte, de procés i de producte i procés), objectius de la innovació, intensitat d'innovació, despesa en innovació segons activitat innovadora, impacte econòmic de les innovacions de producte, finançament públic per realitzar innovació, empreses EIN, factors que dificulten la innovació, empreses amb innovacions no tecnològiques segons tipus d'innovació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020702

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020