Saltar al contingut principal

Estadística sobre innovació a les empreses

Codi: 02 07 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 07. R+D+I

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 21.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta sobre innovació a les empreses d'àmbit estatal desagregada per sector d'activitat i dimensió de l'empresa, amb l'objectiu d'obtenir informació directa sobre el procés d'innovació a les empreses, a partir de l'elaboració d'indicadors que permeten conèixer diferents aspectes d'aquest procés com ara l'impacte econòmic, les diferents activitats innovadores o els costos d'innovar, entre d'altres. S'analitzarà la possibilitat d'obtenir resultats desagregats per branques d'activitat.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses amb 10 ocupats o més

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: empreses innovadores per tipus d'innovació (de producte o de processos de negoci), intensitat d'innovació, despesa en innovació segons activitat innovadora, impacte econòmic de les innovacions de producte, finançament públic i privat per realitzar innovació, factors que dificulten la innovació, estratègies i fluxos de coneixement

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020702

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021